Pécs - Tanulói bérlettérítés 1-4. évfolyamos általános iskolás korú tanuló részére

Pécs város valamennyi köznevelési intézményében – fenntartótól függetlenül – az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-4. évfolyamos általános iskolás korú tanuló részére (a magántanuló kivételével), szülője vagy törvényes képviselője kérelmére, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az iskolába járáshoz – lakóhelye, vagy tartózkodási helye alapján - autóbusz igénybevétele indokolt, a szorgalmi időre (szeptember 1-től június 30-ig) a helyi tömegközlekedésre szóló tanuló bérlet ára 90%-ának megtérítését igényelheti.

Kulcsszavak: Tanulói bérlet, bérlettérítés, bérlettámogatás, bérletsegély, utazási támogatás.

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője.

A támogatás iránti kérelmeket Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére.

Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátást az elmaradt elszámolás hónapjának első napjától meg kell szüntetni, és a megszüntetéstől számított 4 hónapon belül ismételten nem lehet megállapítani.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Az ügyfélre irányadó határidő:

 

Személyes megjelenés esetén:

 

Továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

A kérelem benyújtásakor a gyermek lakcímkártyájának és diákigazolványának a bemutatása szükséges.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

 

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

A bérlettérítésre a tanuló a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától jogosult.

A tanulói bérlettérítésre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűnése hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

Pécs Település